perjantai 19. heinäkuuta 2024

Miten terveys ja hyvinvointi tulisi ottaa huomioon tulevaisuuden kasvatustoiminnassa?

Miten terveys ja hyvinvointi tulisi ottaa huomioon tulevaisuuden kasvatustoiminnassa? Tärkeää aihetta käsiteltiin Suomen Kennelliiton Kasvattajapäivässä 15.6.2024, jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtajan, hallituksen jäsenen, dosentti Kirsi Sainion johdolla.

Koirajalostuksen kaksi keskeisintä ongelmaa tällä hetkellä ovat geneettisen monimuotoisuuden vähentyminen ja liioitellut rotupiirteet. Suljetussa kannassa ei päästä enää eteenpäin.

Mikä on liioiteltu piirre?


Liioiteltu piirre tai ominaisuus koirassa, on ihmisen aikaansaama, jalostuksen tulos, joka aiheuttaa koiralle fyysistä ja psyykkistä haittaa ja hyvinvointiongelmia.

Liioitellut piirteet eivät kosketa vain lyhytkalloisia rotuja. Liioitellut piirteet, käsittävät myös mm. lyhytraajaisuuden, koskien mm. corgirotuja. Liioitelluista rotuominaisuuksista aiheutuu koirille hyvinvointiongelmia.

Liioitelluista piirteistä aiheutuvat terveysongelmat aiheuttavat koirille vaikeita hyvinvointihaittoja ja kärsimystä, eliniänodotteen laskua, mutta koiralla esiintyvät vaikeat terveysongelmat ovat merkittävä riskitekijä, myös omistajan henkiselle hyvinvoinnille.

Kyse ei ole pelkästään korkeista hoitokustannuksista aiheutuvasta stressistä, vaan kyse on aina myös pelosta ja turvattomuuden tunteesta, avuttomuudesta, paniikinomaisesta pahan olon tunteesta, itkusta, jolle ei tule loppua, kärsimyksestä, toivottomuudesta, pitkään kestävistä vaikeista traumoista.

Miten on mahdollista, ettei kärsimykseen ole reagoitu?

Tallennettavat tutkimustulokset


KoiraNet jalostustietojärjestelmään tallennettavien terveystulosten osalta Sainio toi esiin, että tallennus mahdollistaa tulosten käytön. Tulosten tulisi vaikuttaa rodun jalostussuosituksiin, ja tiedon tulisi siirtyä rodun kasvatustyöhön.

Sairaalle koiralle voidaan kirjata epävirallinen lausunto

Perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisemisessä on tärkeää, että rekisteriin kirjataan tietoja myös oireilevista yksilöistä. Tämän vuoksi Kennelliiton tietokantaan tallennetaan myös sellaisia löydöksiä, jotka eivät kaikilta osin täytä virallisiin terveystutkimuksiin vaadittavia menettelyjä. Tällaisissa tapauksissa eläinlääkäri voi tehdä lähetteen epävirallisen tutkimustuloksen kirjaamiseen klinikalla.

Epävirallinen lausunto on omistajalle maksuton.

Mahdollisuus maksuttomaan, sairaalle koiralle tarkoitettuun lausuntoon, ei valitettavasti ole harrastajille tuttu, ja valitettavasti kaikki eläinlääkärit eivät ymmärrä tarjota mahdollisuutta rodulle tärkeiden tietojen tallentamiseen.

Sairaalle koiralle saatavasta maksuttomasta lausunnosta, toivoisi tiedotettavan yhdistyksen kotisivuilla.  Rotuyhdistykseltä on tätä pyydetty.

Tällä hetkellä koiranomistajalla on mahdollisuus ilmoittaa Kennelliitolle, KoiraNet järjestelmään lisättävästä, omaehtoisesta terveyssyy-perusteisesta jalostuskieltomerkinnästä. Merkintä kannattaa hyödyntää, jos koiralla on todettu esimerkiksi ontumista, selkäsairaus, ruoka-aineallergia, krooninen suolistotulehdus, tai jos koiralla esiintyy ääniarkuutta, tai muita koiran hyvinvointia alentavia pelkotiloja.  

Tulevaisuudessa nämä tärkeät tiedot on toivottavasti mahdollista siirtää järjestelmään, jo heti eläinlääkärikäynnin yhteydessä.

Vastuullinen kasvatustyö


Koirien terveyden ja hyvinvoinnin tulee olla etusijalla, kaikessa koirakasvatustoiminnassa.

Kasvattajien tulee olla selvillä kasvattajasitoumuksen ja jalostusstrategian sisällöstä, rekisteröintiä koskevista määräyksistä ja rajoitteista, eläinten hyvinvointilain ja jalostuksen tavoiteohjelman sisällöstä ja jalostussuosituksista.

Harrastajien keskuudessa vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että kasvatustyön tulee lisätä koirien terveyttä ja hyvinvointia, suosituksia tulee noudattaa.

Miten tästä eteenpäin?


Voidaanko rotuja muuttaa? Voidaan.
Pitääkö rotuja muuttaa? Pitää.

Corgiroduissa tavoitteena voidaan oikeutetusti pitää liioitelluista rotupiirteistä luopumista. Ongelmat ovat ihmisen aiheuttamia, on välttämätöntä, että virheistä kannetaan vastuu, ja että toimiin kärsimystä tuottavien, liioiteltujen piirteiden vähentämiseksi ryhdytään mahdollisimman nopeasti.

Kuuntelusuositus
Koira haudattuna: Corgirotujen vaietut terveysongelmat© Pia Grönroos

Voit seurata meitä myös instagramissa, tilillä @hallahukan_corgicardigan 

torstai 18. heinäkuuta 2024

Genetiikkaa vasta-alkajille

Onko rotukoirien terveys pelkkää geenilottoa? Monitekijäisten sairauksien hankalaa hallintaa? Tarvitaanko miten paljon tuuria ja onnea? Peukaloiko tavoitteellisesti tehtyjä jalostusvalintoja luontoäiti?

Todellisuudessa tuurin osuus suljetussa geenipoolissa on pieni. Rotuvalinta, rodun perimä ja tavoitteellisesti tehdyt jalostusvalinnat, määrittävät hyvin pitkälti minkälaista terveyttä rodussa on ylipäätään mahdollista tavoitella.

Yllätyksille jää erittäin vähän tilaa, sillä kasvatustyötä tehdään suljetussa, geneettiseltä monimuotoisuudeltaan kapeassa kannassa. Kaikki rodun koirat ovat sukua keskenään.

Rotukoirilla esiintyvät terveysongelmat tunnetaan hyvin. Lisäksi tiedetään, että rotujen terveyden välillä on merkittäviä eroja.

Terveyttä ei synny tyhjästä

Jos rodussa esiintyy vain vähän terveitä geenimuotoja ja vastaavasti paljon sairaita geenimuotoja, rotuun syntyvillä pennuilla on tavanomaista heikommat mahdollisuudet hyvään terveyteen.

Welsh corgi cardigan-rodussa, korostuvat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Luusto ja nivelsairaudet, sekä välilevyjen varhaisesta rappeutumisesta aiheutuvat vakavat selkäsairaudet.

Koska luustoterveitä yksilöitä on äärimmäisen vähän, asia on ratkaistu siten, että joustetaan. Paritetaan koiria, joiden terveys ei ole priimaa, ja koiria joiden omat terveystulokset täyttävät juuri ja juuri jalostuskelpoisuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Valitettavasti näin toimien sairaiden geenimuotojen määrä lisääntyy, ei terveiden.

Terveysongelmien lisääntymisen myötä, lisääntyvät myös eläinlääkärikäynnit, omistajien huoli ja kustannukset.

Sukusiitos lisää sairastavuutta


Tunnettujen riskitekijöiden täyttyessä,
-liioitellut piirteet,
-suljetut kantakirjat,
-paljon sairauksia aiheuttavia geenimuotoja,
-riittämätön jalostuksenohjaus,
terveysongelmat lisääntyvät.


Geenipoolia tulisi laajentaa, eettisesti kestävällä tavalla, lisäämällä geenipooliin elinvoimaisuutta lisäävää vaihtelua roturisteytysten avulla.


Duodecim Sairauksien periytyvyys

Katariina Mäki
Koirat elävät sitä pidempään mitä monimuotoisempi niiden rotu on

Kuvat artikkelista: YLE Osa koiraroduista on niin sairaita, että niiden omistaminen vaatisi oikeastaan koe-eläinluvan© Pia Grönroos
lauantai 13. heinäkuuta 2024

Kipukäytös


Listasin meidän koirilla esiintyneitä kipukäytöksiä. 

Kipu on näkynyt koiran käyttäytymisessä esimerkiksi:

-ylivirittyneisyytenä
-ontumisena
-verivirtsaisuutena
-hyppäämisvaikeutena
-liikkeelle lähdön kankeutena
-ääniarkuutena
-ahdistuksena ja pelkotiloina
-ärhentelynä vieraille koirille ja vieraille ihmisille
-totaalisena remmirähjäyksenä
-turhautumisena
-vetäytymisenä
-yöllisenä levottomuutena
-löysävatsaisuutena
-läähätyksenä
-raisuna rallatteluna
-läheisyydenkaipuuna
-voimien loppumisena
-muutoksina nukkuma-asennossa
-käsittelyarkuutena kynsien leikkuulla
-satunnaisena silmän siristelynä
-kyynärien, kylkien ja lonkkien kirputuksena
-tassujen nuolemisena
-herkästi makuulle käymisenä,
koira on poistanut painon kroonisesti kipeältä etuosalta.  

Nopeus on valttia


Valitettavasti kaikkea meidän koirilla esiintynyttä kipua, ei ole onnistuttu tunnistaa riittävän ajoissa. Kipujen tunnistaminen ei ole helppoa.

Kipuun on reagoitu usein vasta, kun kipuoireet ovat olleet jo voimakkaita, ja/tai kun eläinlääkäri on kiinnittänyt asiaan huomiota. Myöskään eläinlääkäreiden epikriiseihin kirjamiin epäilyihin sairaudesta ei aina ole ymmärretty kiinnittää riittävää huomiota. Osa vaivoista on ehtinyt edetä vakava-asteisemmiksi, kuin mitä jos epäilyyn olisi osattu reagoida nopeasti, riittävällä vakavuudella.

Osasyynä hitaaseen reagointiin on ollut se, ettei meillä ollut alkuun riittävästi tietoa. Emme osannet ajatella corgien kondrodystrofista, matalaa rakennetta, tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta riskirakenteeksi. Mielestäni tätä asiaa ei vieläkään nosteta riittävästi esiin.

Kynsien liiallinen kuluminen, tassujen käsittelyarkuus, eturaajojen satunnainen alta pettäminen, inkongruenssi, ranteiden ylitaipuminen, olkanivelten ja lonkkien löysyys, lonkkavika, kalkkeutuneet välilevyt, mm. kaikki nämä voivat johtaa pysyviin kiputiloihin ja sekundäärimuutoksiin, kuten jänne- ja niveltulehduksiin, lihaskireyksiin, nivelrikkoon ja selkävaivoihin.

Osa meidän koirilla esiintyneistä satunnaisesti esiintyneistä vaivoista on mennyt esimerkiksi liian raisujen leikkien piikkiin. Myöhemmin on selvinnyt, että kyse on ollut kondrodystrofisen rakenteen heikkoudesta ja tästä aiheutuneesta kiputilasta. 

Varhainen reagointi parantaa hoidettavuutta ja ennustetta. Kipukäytöksen tunnistaminen olisikin juuri tästä syystä todella tärkeää.

Etenkin hitaasti etenevät rappeumasairaudet, kuten nivelrikko, ovat tosi haastavia havaita.
 
Silmä tottuu herkästi muutoksiin ja toisaalta, koirat ovat mestareita kompensoimaan heikkouksia, mutta myös peittämään kipua. Etenkin usean koiran laumassa kivun tunnistaminen on haaste. 

Toisin kuin voisi ajatella, meillä koirat ovat olleet reippaita ulkoilijoita, myös ollessaan sairaina. Eli läheskään aina kipu ei näy passivoitumisena tai liikkumishaluttomuutena.


Kipua voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa


Jos kivun aiheuttaja on tiedossa. Ei muutoin. 

Osallistu nuoren koiran niveltarkastukseen n.4.5kk ikäisenä. 
Osallistu virallisiin terveytarkkeihin koiran täytettyä 2 vuotta, mielellään ortopedin vastaanotolla.
Älä missaa seniori-ikäisen kontrollitutkimuksia, jälleen huomioi klinikan asiantuntemus esim. rötngenkuvien tulkintaan.
Käytä koira säännöllisesti hammastarkastuksissa. Kuvauta hampaat.

Ota osaa kaikille corgiharrastajielle avoimeen terveystietoryhmään. Muista Kennelliiton terveyskysely ja kuolinsyytietojen merkitseminen.

Asiantuntija-artikkeli kivun tunnistamisesta klik

Tassu-apu Kipumittari 
© Tekstit Pia Grönroos,
Aloituskuva  Kuvajournalisti Jenna Lehtonen